Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16883

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-21

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) gmscomp####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/003e26199bf3c9a7_0
 • /data/data/####/003e26199bf3c9a7_1
 • /data/data/####/003f68a821e8dc80_0
 • /data/data/####/007671d8638415d7_0
 • /data/data/####/00848f894740e563_0
 • /data/data/####/00a5ebd7bb03eb01_0
 • /data/data/####/00fd7d73c5132106_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/01ac579e6da3d914_0
 • /data/data/####/02590ef70c820fc1_0
 • /data/data/####/0271c8a0c8d08984_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/0304c7a506697635_0
 • /data/data/####/0348063b7113298e_0
 • /data/data/####/0382ec770f30d898_0
 • /data/data/####/03985e0e58b74d95_0
 • /data/data/####/04483184d46c93cd_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/05aabaab4e7fc4b9_0
 • /data/data/####/0618dd4d04396436_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/069de459900ea488_0
 • /data/data/####/071dedb3daa11633_0
 • /data/data/####/07db57dcb2bf3ecf_0 (deleted)
 • /data/data/####/08379328971b3370_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/09ad126df470b99c_0
 • /data/data/####/09b243460be4529f_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a7b6086cb898d42_0
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0c19aad176b2548e_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0cb83a19a59f2cfb_0
 • /data/data/####/0ccbb31de38bb106_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0d6f173ba92a1187_0
 • /data/data/####/0d6f173ba92a1187_1
 • /data/data/####/0de3adec16e59b3b_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/0f5301645cbb5a45_0
 • /data/data/####/10db48b6308a5558_0
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/126964b9393a295e_0
 • /data/data/####/12933b7606cf3595_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/142065353bf6d7dd_0
 • /data/data/####/16b8c63a03399464_0
 • /data/data/####/16f51878287575a3_0
 • /data/data/####/178f65ba8780c514_0
 • /data/data/####/17cfb00e5bc17d4e_0
 • /data/data/####/18306c2dccf2fd01_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/19320da8b85aecd6_0
 • /data/data/####/1a9bb6968f3b3bce_0
 • /data/data/####/1aa9dcdabefffe01_0
 • /data/data/####/1ae1f7c2e1b09d79_0
 • /data/data/####/1c42e6bb9c7cf8e5_0
 • /data/data/####/1c4b29e62d48feca_0
 • /data/data/####/1c4b29e62d48feca_1
 • /data/data/####/1d2be3c8fb9bf36d_0
 • /data/data/####/1d303ce5305838a3_0
 • /data/data/####/1d7ef95a2e83850a_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/1eb6ae159da9b82b_0
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/2113fe66e51ad88c_0
 • /data/data/####/22686a14400359d4_0
 • /data/data/####/228ee2f4c73f30e0_0
 • /data/data/####/23010f7de7173267_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/238cb730fab9af5c_0
 • /data/data/####/23939bf2bef18c3b_0
 • /data/data/####/24c13fcb2f84ad05_0
 • /data/data/####/25cfe55a41b23e73_0
 • /data/data/####/2751b46f09cae78f_0
 • /data/data/####/27669ad753a964fa_0
 • /data/data/####/27b082037af676e6_0
 • /data/data/####/27b082037af676e6_1
 • /data/data/####/284e84172ff3ca45_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/296b656cec452647_0
 • /data/data/####/29753402259c960f_0
 • /data/data/####/2a6ab28a45962646_0 (deleted)
 • /data/data/####/2a979d22c7ba1e6c_0
 • /data/data/####/2aa187624b389bce_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2b0e16ce68974d0b_0
 • /data/data/####/2b0e16ce68974d0b_1
 • /data/data/####/2be54bdf8c75a050_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d039b4fa1b20466_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2e3f0d75d4f08fd9_0
 • /data/data/####/2e5aacc64e4c970d_0
 • /data/data/####/30eb6e34ab06f398_0
 • /data/data/####/316b40c36f022212_0
 • /data/data/####/331d2a2807cc7d72_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/34184cc93fac0742_0 (deleted)
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/34bdf036307a867f_0
 • /data/data/####/34de3370-cf00-44dd-a9c8-fd7b52a503cf.dex
 • /data/data/####/34de3370-cf00-44dd-a9c8-fd7b52a503cf.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/35fad454182286b8_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/38ff9ca66663846c_0 (deleted)
 • /data/data/####/3a047c76814bd75c_0
 • /data/data/####/3a248a07fe0f0590_0
 • /data/data/####/3a40ad8aa87d40e9_0
 • /data/data/####/3a59d5171ed98de0_0 (deleted)
 • /data/data/####/3a95d6805e871da5_0 (deleted)
 • /data/data/####/3acbf61cd98152ac_0
 • /data/data/####/3af6925c0233046d_0 (deleted)
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3b3de87d430f3310_0
 • /data/data/####/3c3a3632cc47306f_0
 • /data/data/####/3c7672350eddce59_0
 • /data/data/####/3ca241810ff65804_0
 • /data/data/####/3ce8ab1b4442720c_0
 • /data/data/####/3dbd712cf966bffb_0
 • /data/data/####/3e2c10a39b1658ed_0
 • /data/data/####/3e6f283a05dc04c2_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f8e96862de9e943_0
 • /data/data/####/3ff9bb5d5f3c7b7d_0
 • /data/data/####/402fcc5c86073dfa_0
 • /data/data/####/40d845537d7a8d4a_0
 • /data/data/####/412f69a3e1386aee_0
 • /data/data/####/412f69a3e1386aee_1
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/43e54aed9b58172d_0
 • /data/data/####/44a9c986d188f8fc_0
 • /data/data/####/44a9c986d188f8fc_1
 • /data/data/####/4501adc2cb58a2a6_0
 • /data/data/####/46002f6fe6e2f56e_0
 • /data/data/####/467e674a75eb1284_0
 • /data/data/####/47781c02d0878fb2_0
 • /data/data/####/48e924581585f9e9_0 (deleted)
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4ab86076229c4eb4_0 (deleted)
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4b7547ada091abbc_0
 • /data/data/####/4beb34d9f1ab2f61_0
 • /data/data/####/4c591cd64ff71f02_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4dc53cd2bb3cb794_0
 • /data/data/####/4df9b66c7c05361a_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f15578c4d0281fc_0
 • /data/data/####/4f15578c4d0281fc_1
 • /data/data/####/4f59055e87072c03_0
 • /data/data/####/4f5bac283a4be305_0
 • /data/data/####/4fbdc275b4479546_0
 • /data/data/####/4fdaaa07-67b0-4ab0-9e80-1cb0377d8d39.dex
 • /data/data/####/4fdaaa07-67b0-4ab0-9e80-1cb0377d8d39.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/518244b02a521028_0
 • /data/data/####/53214229dc67a5d9_0
 • /data/data/####/536c5f6e24b60b74_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/574fa5bf4b936b5c_0
 • /data/data/####/5752a6d9190dd8eb_0
 • /data/data/####/57765b7add3be022_0
 • /data/data/####/57b43c8ead9ba45f_0
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/5a9a3e4049b3cfb1_0
 • /data/data/####/5aad641a04c25277_0
 • /data/data/####/5ad591aa6a54813c_0
 • /data/data/####/5ad85d657a59cc35_0
 • /data/data/####/5ad85d657a59cc35_1
 • /data/data/####/5b4abc2bedee19e8_0
 • /data/data/####/5b6c259b3e600f7d_0
 • /data/data/####/5bb4d89d53edc614_0
 • /data/data/####/5c3b1f3b55250bde_0
 • /data/data/####/5c4c83c4a36d6317_0
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5d966043319266c3_0
 • /data/data/####/5dcafd12ccf9946f_0
 • /data/data/####/5dcafd12ccf9946f_1
 • /data/data/####/5e4cc4cae1fd74da_0
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/5f98c66b58fd5301_0
 • /data/data/####/5fad655b66aa79de_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/6008e523a27d0e38_0
 • /data/data/####/601442cc6bf98377_0
 • /data/data/####/6023cc6ba4b98367_0
 • /data/data/####/60300f0dafaef03e_0
 • /data/data/####/6150eb137e285c73_0
 • /data/data/####/61e45b03ede766cd_0
 • /data/data/####/620ec3e29b0d90ca_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62fce174116fb102_0
 • /data/data/####/62fce174116fb102_1
 • /data/data/####/6347d6eca05626e1_0
 • /data/data/####/63ac0e8714e53f11_0
 • /data/data/####/6404fd418112f254_0
 • /data/data/####/64437477ffff4441_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/64804e892ceae98b_0
 • /data/data/####/64a5ad65f117ec96_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/659c2d11e7f89554_0
 • /data/data/####/65b9076c-ddbe-4eb9-9c3b-984243814d4c.dex
 • /data/data/####/65b9076c-ddbe-4eb9-9c3b-984243814d4c.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/6662417d0546168c_0
 • /data/data/####/66d8f52d7f48c8e8_0
 • /data/data/####/66f64de1a898c9ee_0
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/672eb3bfe22c7acf_0
 • /data/data/####/697d7e151399f846_0
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/6a6eb7c22c249778_0
 • /data/data/####/6aae6cc3959e14a9_0
 • /data/data/####/6adae7a573805ab6_0
 • /data/data/####/6b15dfc37309766f_0
 • /data/data/####/6b15dfc37309766f_1
 • /data/data/####/6b6371e376dec807_0
 • /data/data/####/6d0e5354f198123d_0
 • /data/data/####/6e47499c011b9bc1_0
 • /data/data/####/6e60402d447fdb05_0
 • /data/data/####/6ee8423caab8f61b_0
 • /data/data/####/6f184dd1322565c7_0
 • /data/data/####/6fa7c94b04abf43b_0
 • /data/data/####/704e0eb263424d3e_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/7262016a0d4dbcc4_0
 • /data/data/####/733604b1f706e994_0
 • /data/data/####/734b5ea9136a5299_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/7506007973bc9a0c_0
 • /data/data/####/7525c9941888f76a_0
 • /data/data/####/754a2ea744ce942d_0
 • /data/data/####/7550a8ee76e19e02_0
 • /data/data/####/76d995f5a4bc887e_0
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/77a0bd444f198fe6_0
 • /data/data/####/785b8f154975ea44_0
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/78b602b6ffa80f70_0
 • /data/data/####/792b04c450b89c7e_0
 • /data/data/####/798424d25e02ff9f_0
 • /data/data/####/7aaf21af0ff50d69_0
 • /data/data/####/7af3ec360b325660_0
 • /data/data/####/7af3ec360b325660_1
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7c127aa3e2948cb3_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c509332ca3d1ba3_0
 • /data/data/####/7cb81535248e2af1_0
 • /data/data/####/7cdcf87235eca84e_0
 • /data/data/####/7dc2505d83e3cb64_0
 • /data/data/####/7e2f1b43c4a876db_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/802f03674d0eea32_0
 • /data/data/####/8076aef712b8232e_0
 • /data/data/####/808b9d222c83d288_0
 • /data/data/####/810d1c806dda45af_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/826ee489c1d5fe16_0 (deleted)
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/827f449cebe5cd59_0
 • /data/data/####/83cab2d10da606f0_0
 • /data/data/####/84430f960b6a5827_0
 • /data/data/####/84985641ee2f6f2b_0
 • /data/data/####/84e6fab5d5bc1334_0
 • /data/data/####/851ced257c3ea397_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/8584a489f2c75bf2_0
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85ccb4b20adf96e6_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/87f6d447cd26cae8_0
 • /data/data/####/882a8dc06c5d8eef_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/889a0b9844fbc1f2_0
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/88e236efd72531a7_0
 • /data/data/####/89a0707660b308d7_0
 • /data/data/####/89d61144c0734510_0
 • /data/data/####/8a7fa65e3bd2c42d_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8bbb4b88e67b5566_0
 • /data/data/####/8bc3c6ef6cbbdb79_0 (deleted)
 • /data/data/####/8ced9904ab99cc7f_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8d7ea6f0e71c8567_0
 • /data/data/####/8e2a0bdf3d1e1f08_0
 • /data/data/####/8f53b467a2e97d28_0
 • /data/data/####/8f78ccbc637eb237_0
 • /data/data/####/8f78ccbc637eb237_1
 • /data/data/####/901f76aaef85a6d4_0
 • /data/data/####/90791cafcacddad3_0
 • /data/data/####/908a17175438120e_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/916dc5ac00f003c4_0 (deleted)
 • /data/data/####/916fb92dc02dea23_0
 • /data/data/####/91e2178455cae9ee_0
 • /data/data/####/92840f006e7d505e_0
 • /data/data/####/92b74dc6571d53c6_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_s
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/945185466223f88c_0
 • /data/data/####/952e2c7cc9376654_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95ab677ae8c529e4_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/970448a3b29eabad_0
 • /data/data/####/973072b78aaa9b77_0
 • /data/data/####/9892d77dd03aa898_0
 • /data/data/####/992a44c9b39a3167_0
 • /data/data/####/9959354f06f5d7b5_0
 • /data/data/####/9a29b26e3147f9de_0
 • /data/data/####/9a63e1e3619f0f9d_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9b249675e6891bb9_0
 • /data/data/####/9c493475352cf91e_0
 • /data/data/####/9e75d5a70f2767a8_0
 • /data/data/####/9eb1a5351ef3ca18_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/UfIIfs.dex
 • /data/data/####/UfIIfs.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a00962559e62728c_0
 • /data/data/####/a014e2362c8a0783_0
 • /data/data/####/a04f3c028b7f64ec_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a07b93ad4105f543_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a29cb82dbba2c985_0
 • /data/data/####/a2ea94f3d262eb26_0
 • /data/data/####/a391ceb572ee12c0_0
 • /data/data/####/a391ceb572ee12c0_1
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a55c30def9b9a97b_0
 • /data/data/####/a59fb49e7e1db339_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a62ad49afad0ff3e_0
 • /data/data/####/a64ee4f0e070883c_0
 • /data/data/####/a64ee4f0e070883c_1
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a80fcc98a8370632_0
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a82ce4974443d819_0
 • /data/data/####/a8608a7822861be1_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9e007bb255d836f_0
 • /data/data/####/aa6e4f547767a544_0
 • /data/data/####/aaee743c2dda2bf3_0
 • /data/data/####/ab188dce4f73dcb1_0
 • /data/data/####/ab4d83e091112733_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ad3cf87270eeeae6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aee07e1a781af5f2_0
 • /data/data/####/af0d6b63003ec2d7_0
 • /data/data/####/afcc10aba53829f8_0
 • /data/data/####/b073cc55f7765ae8_0
 • /data/data/####/b088c912433d5779_0
 • /data/data/####/b0d0ccd1f92c3da2_0
 • /data/data/####/b1838d737df25916_0
 • /data/data/####/b27c21a6afec5e2e_0
 • /data/data/####/b2ea97e70d5192ad_0
 • /data/data/####/b31290d3efea0919_0
 • /data/data/####/b37c3b89ae745b06_0
 • /data/data/####/b3a6893c002d9ce5_0
 • /data/data/####/b418fc573d83e63d_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b5224db9398226c1_0
 • /data/data/####/b5be872091cbcda8_0
 • /data/data/####/b6184a6cb5692ece_0
 • /data/data/####/b67c8eb53f240923_0
 • /data/data/####/b6b2abd9b59608f9_0
 • /data/data/####/b6bcb305fb728b5a_0
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b7859003aa4eacf3_0
 • /data/data/####/b7a2794621acf38d_0
 • /data/data/####/b7d6e9870a8c6bfe_0
 • /data/data/####/b84a7c9e17c18769_0
 • /data/data/####/b87845ae01cd112f_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba93cb9644742dc7_0
 • /data/data/####/bae5702b22e4f503_0
 • /data/data/####/bb10749c9fe1d23d_0
 • /data/data/####/bb4221cecc947af9_0
 • /data/data/####/bbec94fc0b1842ad_0
 • /data/data/####/bcf796c81f6d8345_0
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd53876ed9e5c4c2_0
 • /data/data/####/bdf43d14dad0036e_0
 • /data/data/####/be42f1b66406fca8_0
 • /data/data/####/be42f1b66406fca8_1
 • /data/data/####/bf326b798b2f8292_0
 • /data/data/####/bf344803900e1aeb_0
 • /data/data/####/bf6a781ce0f4fc0b_0
 • /data/data/####/bf93ec309865b001_0
 • /data/data/####/bff1a028106bc651_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c04962c4c73af5f2_0
 • /data/data/####/c09b11e30f2a8d6e_0
 • /data/data/####/c09edc1dfee6dcc8_0
 • /data/data/####/c0a5ba2d33b289a2_0
 • /data/data/####/c102c1b0e76cdde8_0
 • /data/data/####/c20efec679049a4e_0
 • /data/data/####/c367c42b5c1473b1_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4ddfa0460d481be_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c65fc91f7dc8e533_0
 • /data/data/####/c72a6936fc84ce93_0
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c74fdae92821efe1_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c85604e2c4725686_0
 • /data/data/####/c8560765ec83ab33_0 (deleted)
 • /data/data/####/c87c03fa2b476e19_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c9968150a4ea9a98_0
 • /data/data/####/ca46a3089b3c35fb_0
 • /data/data/####/ca67d0e5337af7d7_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb568ad8e390c18b_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc802b6de14e998a_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cdb68d2bf6ae04a0_0
 • /data/data/####/cdbaee318db8890b_0
 • /data/data/####/ce619fe82ec76f47_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/cff16a92e5db6c51_0
 • /data/data/####/com.lrpy_preferences.xml
 • /data/data/####/d0955c8d00c76a85_0
 • /data/data/####/d0d45ace4fe900cb_0
 • /data/data/####/d111ccb61386ea5b_0
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d2326012064f8452_0 (deleted)
 • /data/data/####/d252490db30278fb_0
 • /data/data/####/d252490db30278fb_1
 • /data/data/####/d298261e7625dd06_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d374e47c2be51bb0_0
 • /data/data/####/d39117e6441e0ed3_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d3fb1480804a0837_0
 • /data/data/####/d43b8ad7a8817370_0
 • /data/data/####/d4ca208ee54b50df_0
 • /data/data/####/d50d42d12eaf166f_0
 • /data/data/####/d526bfd561b3698b_0
 • /data/data/####/d5463e74868044f0_0
 • /data/data/####/d5463e74868044f0_1
 • /data/data/####/d5eed6a4131f8ddf_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6ad510fe385ac37_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d816076b593aec2a_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d89c621233f08263_0
 • /data/data/####/d904129d69f43e5f_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/db012cb3a365e58a_0 (deleted)
 • /data/data/####/db9f73c02ff8bcf7_0
 • /data/data/####/dc17956fec9ba63f_0
 • /data/data/####/dc2509af90653fb9_0
 • /data/data/####/dc27d05ae83ac653_0
 • /data/data/####/dc27d05ae83ac653_1
 • /data/data/####/dc862ae6a3bbede5_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd3e5fb6b6aef45b_0
 • /data/data/####/de04fdb415214108_0
 • /data/data/####/de1e766f0e472e0c_0
 • /data/data/####/de31159a9b806df2_0
 • /data/data/####/de527e5369da6fa7_0
 • /data/data/####/de6d40486964adf4_0
 • /data/data/####/de6d40486964adf4_1
 • /data/data/####/dedc509d45026100_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e02729a32f91b543_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e0cd2f72c13718a1_0
 • /data/data/####/e0e33e5d7b0d0e20_0
 • /data/data/####/e0fdf7d86f9d81c4_0
 • /data/data/####/e16f38951d89befa_0
 • /data/data/####/e26395c59895ca28_0
 • /data/data/####/e35bf22ec48a3094_0
 • /data/data/####/e491993532c780ba_0
 • /data/data/####/e51d1b3a4e219fff_0
 • /data/data/####/e53f34ff07f13c51_0
 • /data/data/####/e624ebbf7f8fe5ea_0
 • /data/data/####/e676a9957f49dc4a_0
 • /data/data/####/e68d96b8bb6f7073_0
 • /data/data/####/e88a19bbac029a41_0
 • /data/data/####/e896b0f1fc1b6438_0
 • /data/data/####/e8bf3f9a8efce7ab_0
 • /data/data/####/e90552391dc62079_0
 • /data/data/####/e93114f932da088f_0
 • /data/data/####/e97f08dd6eabd04e_0
 • /data/data/####/ea4501a99ba0e116_0
 • /data/data/####/ea45fb4289d6df72_0 (deleted)
 • /data/data/####/ea5327b4af534e5e_0
 • /data/data/####/ea60950e16e60b66_0
 • /data/data/####/ea60950e16e60b66_1
 • /data/data/####/eadf65b9ba8ab59d_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/eb9581414eccfaab_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ec9b2aa6c608c702_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/ee47c98ef0c81b58_0 (deleted)
 • /data/data/####/ee526a59e0aa75f6_0
 • /data/data/####/ee941da107fb722e_0
 • /data/data/####/eecfc1d1e7ea7cb0_0
 • /data/data/####/ef6b9eb699c1b431_0
 • /data/data/####/ef6b9eb699c1b431_1
 • /data/data/####/ef7455bff21cea6f_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/efbd0d2178eee8bb_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f0cfe5e30680a1f5_0
 • /data/data/####/f1dc58c9e10c8d80_0
 • /data/data/####/f2190c894d4ae186_0
 • /data/data/####/f40314bee077d8c7_0
 • /data/data/####/f428e10939b42c7d_0
 • /data/data/####/f42ddc76b768b4db_0
 • /data/data/####/f534737ccad48010_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f7ab5c2d7b648f1a_0
 • /data/data/####/f7d3f5a4817b48d1_0
 • /data/data/####/f7e185e0a58bf845_0
 • /data/data/####/fa054b30155ce30c_0
 • /data/data/####/fa33f584b5a4e4b7_0
 • /data/data/####/fa7c6c3aef9e3f6a_0
 • /data/data/####/fbef429287084cbf_0
 • /data/data/####/fc391d2cc3a275de_0 (deleted)
 • /data/data/####/fc70bde92f2d4d73_0
 • /data/data/####/fd0d748ba64e18f4_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fd646c78b5613eff_0
 • /data/data/####/fdd34a5160a7def5_0 (deleted)
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff60a23e5740759c_0 (deleted)
 • /data/data/####/ffdee7db845122d1_0
 • /data/data/####/fmYSq.dex
 • /data/data/####/fmYSq.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/wMDhkT.dex
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android